Umbau Ferienhaus Seerose Vreden

U m b a u + S a n i e r u n g  F e r i e n h a u s , Vreden-Seerose

W o h n h a u s , Ammeloe

Seerose Stadt Vreden Ferienhaus Architekt Polhuis

U m b a u  + S a n i e r u n g  F e r i e n h a u s , Vreden-Seerose

R e i h e n b e b a u u n g  , Vreden

W o h n h a u s , Vreden

G e w e r b e h a l l e  m i t  V e r w a l t u n g , Vreden

z w e i   W o h n h ä u s e r   2 x 4 W E  , Vreden

W o h n h a u s  1 3 W E  m i t  T i e f g a r a g e , Coesfeld

W o h n h a u s  m i t  G a r a g e , Südlohn

W o h n h a u s  6 W E , Coesfeld

R e i h e n b e b a u u n g  6 W E , Vreden

A n b a u  e i n e s  W o h n h a u s e s, Essen